تصویب ۲ ماده از طرح ساماندهی کارکنان دولت در کمیسیون اجتماعی

تصویب ۲ ماده از طرح ساماندهی کارکنان دولت در کمیسیون اجتماعی