بازگشت رویایی واتفورد در بندر لیورپول؛ بیلسا از شکست گریخت