اختصاص ۷ هزار میلیارد برای جبران خسارت کشاورزان

اختصاص ۷ هزار میلیارد برای جبران خسارت کشاورزان