تک رقمی شدن فوتی‌های کرونا در بزرگ‌ترین استان کشور