لیست رئال برای مصاف با اینتر اعلام شد

لیست رئال برای مصاف با اینتر اعلام شد