افتتاح پایگـاه ویژه مقاومت بسیج شهدای جبهه سلامت در هلدینگ مدیریت صنعت شوینده

افتتاح پایگـاه ویژه مقاومت بسیج شهدای جبهه سلامت در هلدینگ مدیریت صنعت شوینده