وزیر خارجه قطر: خواهان بازگشت ایران و آمریکا به برجام هستیم

وزیر خارجه قطر: خواهان بازگشت ایران و آمریکا به برجام هستیم