مردم مقلد سیاسی خاتمی نیستند که حرف‌هایش را اجابت کنند

مردم مقلد سیاسی خاتمی نیستند که حرف‌هایش را اجابت کنند