توضیحات خطیب زاده درباره گفتگوی دوجانبه ایران با هیئت آمریکایی در وین

توضیحات خطیب زاده درباره گفتگوی دوجانبه ایران با هیئت آمریکایی در وین