آموزش خصوصی و مشاوره کارشناسی بدنه …فروش پلی آمیدبهترین آموزشگاه زبان آلمانیمکانیک سیار باطری ساز سیار امداد …

مناقشه غرضی و رفیقدوست/ غرضی:چرا برای رئیس جمهور محافظ نگذاشتید؟ / رفیقدوست: آنقدر پیر نشده ای که حافظه ات را از دست داده باشی