سرورنگمکانیک سیار باطریساز سیار تمام …دستگاه های گلاب گیری و دستگاه های …تعمیر تلویزیون _ نمایندگی تعمیرات …

برتری قاطع هرتابرلین در نبرد پایتخت‌نشین‌ها