اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

دولت رئیسی ناآگاهانه به دامن اقتصاد نئولیبرالیستی افتاد