نکته‌ای که رهبرانقلاب به مجری سمت خدا گوشزد کردند

نکته‌ای که رهبرانقلاب به مجری سمت خدا گوشزد کردند