از نرم افزار خود برای کسب فروش …اینسرت ، مته ، فرز انگشتی ، قلاویز …دستگاه سیل لیوانساخت,تولید و نصب انواع دکل های …