امارات آتش اختلافات میان ایران و عربستان را خاموش می‌کند؟

امارات آتش اختلافات میان ایران و عربستان را خاموش می‌کند؟