ارائه خدمات پرستاری و پزشکی و مراقبتی …حمل و نقل زمینی شهرستان بار تهراناتوبارباربری تهران با1786(بدون …مبلمان اداری

ورود هیأت ایرانی به وین/ حضور نمایندگانی از وزارت نفت و بانک مرکزی