راهپیمایی اعتراضی شهروندان اردنی علیه توافق آبی با رژیم صهیونیستی

راهپیمایی اعتراضی شهروندان اردنی علیه توافق آبی با رژیم صهیونیستی