مخبر: برای رفع تحریم مصمم هستیم

مخبر: برای رفع تحریم مصمم هستیم