ترکیه بازهم پایش را گلیمش درازتر کرد!

ترکیه بازهم پایش را گلیمش درازتر کرد!