گزارش رسانه غربی از همراهی نکردن چین و روسیه برای اعمال فشار بر ایران

گزارش رسانه غربی از همراهی نکردن چین و روسیه برای اعمال فشار بر ایران