کنایه عباس عبدی: شفاف بگویید در مذاکرات چه می‌خواستند که ندادید؟

کنایه عباس عبدی: شفاف بگویید در مذاکرات چه می‌خواستند که ندادید؟