مرعشی و منصوری به‌جای دبیرکلی باید بازنشسته می‌شدند

مرعشی و منصوری به‌جای دبیرکلی باید بازنشسته می‌شدند