نشست هماهنگی در وین بدون حضور ایران و آمریکا برگزار شد

نشست هماهنگی در وین بدون حضور ایران و آمریکا برگزار شد