یادداشت ضد ایرانی وزرای خارجه رژیم صهیونیستی و انگلیس

یادداشت ضد ایرانی وزرای خارجه رژیم صهیونیستی و انگلیس