پوتین در قبال پیشروی‌های ناتو چه سیاستی را در پیش می‌گیرد؟

پوتین در قبال پیشروی‌های ناتو چه سیاستی را در پیش می‌گیرد؟