مشکل استخدام نیروهای پیمانی وزارت نفت حل می‌شود

مشکل استخدام نیروهای پیمانی وزارت نفت حل می‌شود