وزیر کشور: به شدت از ورود به مسائل حاشیه‌ای پرهیز می‌کنیم

وزیر کشور: به شدت از ورود به مسائل حاشیه‌ای پرهیز می‌کنیم