مورا پس از پایان مذاکرات: زمان محدود است

مورا پس از پایان مذاکرات: زمان محدود است