طالبان درباره حادثه مرزی: دیگر تکرار نمی شود

طالبان درباره حادثه مرزی: دیگر تکرار نمی شود