واکنش یک نماینده مجلس به تجمع اصفهان: نیروی انتظامی اسلحه ندارد

واکنش یک نماینده مجلس به تجمع اصفهان: نیروی انتظامی اسلحه ندارد