پاسخ قاطع و کوبنده مشاور وزیر بهداشت به توئیت جنجالی مهناز افشار + توئیت