اموزشگاه زبان عربی شرق تهرانمدرس و مترجم زبان آلمانی - تدریس …مجتمع فنی تهران-کارگاه هدف گذاری …ازمون پیوست به همسر هلندی