زنان به جای «مهریه و سکه» این حقوق را هنگام ازدواج بگیرند