آیا به قراردادهای نیمه‌دوم سال ۱۴۰۰ هم وام ودیعه مسکن تعلق می‌گیرد؟