پیام پله به هوادارانش درباره وضعیت سلامتی اش / عکس