کرونا جان ۴۳۴ ایرانی دیگر را گرفت / حال ۶۱۷۰ نفر وخیم است