کنایه مجری تلویزیون به افزایش قیمت پراید / فیلم

کنایه مجری تلویزیون به افزایش قیمت پراید / فیلم