غایبان استقلال در دربی ۹۷ مشخص شدند

غایبان استقلال در دربی ۹۷ مشخص شدند