پیام مهران غفوریان به طرفدارانش پس از جراحی قلب باز / فیلم