موافقت شورای صنفی نمایش با اکران ۴ فیلم جدید

موافقت شورای صنفی نمایش با اکران ۴ فیلم جدید