کشور ‌تا هفته آینده با موج جدید کرونا رو به رو خواهد شد