واکنش رسانه‌های خارجی به اولین نطق رئیسی در سازمان ملل