جزییات طرح جدید تغییر شرایط استخدام‌های دولتی/ همه نیروها باید رسمی یا قراردادی استخدام شوند

جزییات طرح جدید تغییر شرایط استخدام‌های دولتی/ همه نیروها باید رسمی یا قراردادی استخدام شوند