وزارت ارتباطات در زمینه حمله سایبری مسئولیتی ندارد