خط انتقال آب زاینده رود به یزد توسط معترضان شکست / آب انتقالی یزد قطع شد