لحظه نجات نوجوانی که بین شکاف دو ساختمان گرفتار شده بود! / فیلم