نخست‌وزیر اتیوپی اختیاراتش را به معاونش واگذار کرد

نخست‌وزیر اتیوپی اختیاراتش را به معاونش واگذار کرد