ظریف: همکاری ایران و کوبا در حوزه ژنتیک و واکسن بسیار مهم است