جزئیات محدودیت جدید در تراکنش‌های واریزی برای هر فرد