اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

احکام غسل برای روزه داران در ماه مبارک رمضان
فرهنگ و هنر: جنب شدن و پاک شدن یا نشدن از حیض در ماه رمضان دو حالت قبل از اذان صبح و بعد از اذان صبح دارد که حکم غسل هر کدام متفاوت است. جنب شدن در ماه مبارک رمضان متناسب با زمان آن می تواند چند حالت داشته باشد . حکم غسل جنابت در ماه رمضان با توجه به اینکه انسان در چه ساعتی از شبانه روز جنب شده است متفاوت می باشد. یکی از کارهایی که موجب باطل شدن روزه می شود باقی ماندن بر جنب و حیض و نفاس تا اذان صبح است که باعث می شود فرد مومن نتواند به طور کامل به فرائض دینی خود در ماه مبارک رمضان عمل کند. بنابراین روزه داران باید از احکام غسل آگاهی کامل داشته باشند تا روزه آنها کامل و صحیح باشد . جنب شدن در ماه رمضان برای جنب شدن در ماه رمضان دو حالت وجود دارد:جنب شدن قبل از اذان صبح و جنب شدن پس از اذان صبح و در طول روز به طور غیر عمد مثلا محتلم شدن و خروج منی در خواب. غسل جنابت قبل از اذان صبح در ماه رمضان اگر شخص به دلیل نزدیکی یا در حالت خواب قبل از اذان صبح جنب شود باید قبل از اذان صبح ، غسل جنابت انجام دهد . جنب شدن مشروط بر خروج منی از بدن نمی باشد ، اگر نزدیکی به اندازه ختنه گاه صورت بگیرد غسل جنابت واجب می شود. غسل جنابت بعد از اذان صبح در ماه رمضان گاهی اوقات شخص بعد از اذان صبح و در زمانی که روزه است در خواب ، جنب می شود . در این شرایط روزه او صحیح بوده و ماندن در این حالت موجب ابطال روزه نمی شود.اما برای خواندن نماز باید ابتدا غسل جنابت کند. بنابراین در ماه رمضان بعد از اذان صبح تا زمان خواند نماز در صورت جنب شدن نیازی به غسل نیست و جنب ماندن ، روزه را باطل نمی کند .اما بهتر است که در اولین فرصت غسل جنابت نماید .اما نزدیکی کردن در زمان روزه بودن موجب باطل شدن روزه می شود. تیمم بدل از غسل جنابت در ماه رمضان گاه فرصت کافی برای انجام غسل جنابت قبل از اذان صبح وجود ندارد . در این شرایط به جای غسل جنابت باید تیمم بدل از غسل جنابت انجام شود . روزه با این تیمم صحیح است اما برای خواندن نماز باید غسل جنابت انجام شود. حکم انجام ندادن غسل جنابت در ماه رمضان به هر دلیلی   اگر برای انجام غسل جنابت در ماه رمضان فرصت کافی بود ، اما شخص به هر دلیل نتواند غسل کند مانند مهمان بودن در جایی و خجالت کشیدن از انجام غسل در آنجا ، می تواند تا نزدیک اذان صبح صبر کند و سپس تیمم بدل از غسل جنابت انجام دهد. با اینکه انجام این کار معصیت است اما روزه شخص باطل نیست .روزه گرفتن با حالت جنابت در صورتی که برای انجام غسل و تیمم تعلل شود ، صحیح نیست و روزه باطل می باشد. احکام غسل جنابت در ماه رمضان اگر فرد جنب شده از روی عمد تا اذان صبح ماه رمضان غسل جنابت ننماید و همچنین اگر وظیف او تیمم است ، تیمم را نیز از روی عمد انجام ندهد ، روزه او باطل است. اگر شخص در غیر از روزه های ماه رمضان و قضای آن (از اقسام روزه های واجب و مستحب) عمداً تا اذان صبح غسل نکند و تیمّم هم ننماید، روزه اش صحیح است. اگر فرد جنب که می خواهد روزه واجب بگیرد مانند روزه های ماه رمضان که وقت آن معین است ، چنانچه از روی عمد غسل نکند تا وقت تنگ شود، می تواند با تیمم روزه بگیرد و صحیح است.اما برای خواندن نماز باید غسل کند. اگر شخص جنب در ماه رمضان غسل را فراموش کند و بعد از یک روزبه یاد آورد باید قضای روزه را بگیرد و اگر بعد از چند روز غسل نکردن را به خاطر آورد باید قضای تعداد روزهایی که از جنب بودن خود اطمینان دارد را بعد از ماه رمضان ادا کند. کسی که در شب ماه رمضان جنب است و می داند که اگر بخوابد تا صبح بیدار نمی شود، نباید بخوابد و چنانچه بخوابد و تا صبح بیدار نشود روزه ‏اش باطل است و قضا و کفاره بر او واجب می شود. هرگاه جنب در شب ماه رمضان بخوابد و بیدار شود، اگر احتمال بدهد که اگر دوباره بخوابد برای غسل بیدار می شود، می تواند بخوابد. اگر روزه ‏دار بعد از اذان صبح و در طی روز ، محتلم شود ، واجب نیست فورا غسل جنابت کند. هرگاه جنب در شب ماه رمضان بخوابد و بیدار شود، اگر احتمال بدهد که اگر دوباره بخوابد برای غسل بیدار می شود، می تواند بخوابد. هرگاه شخص بعد از اذان صبح در ماه رمضان بیدار شده و ببیند که محتلم شده است ، اگر چه بداند پیش از اذان محتلم شده، روزه او صحیح است. برای گرفتن قضای روزهای ماه رمضان هرگاه فرد تا اذان صبح جنب باقی بماند چنانچه از روی عمد هم نباشد ، روزه باطل است . هر گاه شخصی که قصد گرفتن قضای روزه رمضان دارد اگر بعد از اذان صبح بیدار شود و ببیند محتلم شده و بداند پیش از اذان محتلم شده است، اگر فرصت کافی نداشته باشد(یعنی ۳ روز ،روزه قضای رمضان دارد و ۳ روز هم به رمضان باقی مانده است) بنا بر احتیاط واجب، باید هم آن روز را روزه بگیرد و هم بعد از رمضان آن را قضا کند .اما اگر فرصت کافی بود نباید آن روز را روزه بگیرد زیرا روزه ان روز صحیح نمی باشد . اگر شخص در روزهای غیر ماه رمضان ، روزه واجب بگیرد اما تا اذان صبح جنب بماند ، روزه اش صحیح است، چه وقت آن معین باشد و چه نباشد. کسی که جنب است و می خواهد روزه واجبی بگیرد که مثل روزه ی رمضان وقت آن معین است، چنانچه عمدا غسل نکند تا وقت تنگ شود، می تواند با تیمم روزه بگیرد و صحیح است. پاک شدن از حیض و مس میت در ماه رمضان اگر زن بعد از اذان صبح از خون حیض پاک شود یا در بین روز خون حیض ببیند، اگر چه نزدیک مغرب باشد، روزه او باطل است. اگر زن غسل حیض را فراموش کند و بعد از یک روز یا چند روز یادش بیاید، روزه‏ هایی که گرفته صحیح است. اگر زن پیش از اذان صبح در ماه رمضان از حیض پاک شود ودر غسل کردن کوتاهی کند و تا اذان غسل نکند و در تنگی وقت تیمم هم نکند، روزه‏ اش باطل است. ولی چنانچه کوتاهی نکند، مثلا منتظر باشد که حمام زنانه شود، اگرچه سه مرتبه بخوابد و تا اذان غسل نکند، در صورتی که تیمم کند روزه او صحیح است. اگر زن پیش از اذان صبح از حیض پاک شود و برای غسل وقت نداشته باشد، چنانچه بخواهد روزه ماه رمضان یا قضای آن را بگیرد، باید تیمم نماید و روزه‏ او صحیح است، و اگر بخواهد روزه مستحب یا روزه واجب مثل روزه کفاره و روزه نذری بگیرد، اگرچه بدون تیمم هم روزه‏ش صحیح است، ولی احتیاط مستحب آن است که تیمم کند. اگر زن نزدیک اذان صبح از حیض پاک شود و برای هیچ کدام از غسل و تیمم وقت نداشته باشد، یا بعد از اذان بفهمد که پیش از اذان پاک شده، روزه او صحیح است. اگر زنی که در حال استحاضه است، غسلهای خود را به تفصیلی که در احکام استحاضه گفته شده به جا آورد، روزه او صحیح است. کسی که مس میت کرده، یعنی جایی از بدن خود را به بدن میت رسانده می تواند بدون غسل مس میت روزه بگیرد و اگر در حال روزه هم میت را مس نماید، روزه او باطل نمی شود.